Periodieke gift aan de Monumentenstichting Harlingen: ontdek het extra belastingvoordeel

De restauratie en het onderhoud van onze bruggen en sluizen kost veel geld. Hiervoor is de Monumentenstichting volledig afhankelijk van subsidies en giften. Wilt u ook het werk van de Monumentenstichting Harlingen steunen door ons fiscaalvriendelijk te schenken? Leg dan uw periodieke gift voor de loop van minimaal vijf jaar vast in de vorm van een periodieke gift. Het voordeel van een periodieke gift is dat deze altijd 100% fiscaal aftrekbaar is, ongeacht de omvang van de jaarlijkse schenking en staat helemaal los van de drempel die hierin door de Belastingdienst wordt gehanteerd bij reguliere giften.

De Monumentenstichting Harlingen is door de Belastingdienst aangemerkt als een zogenaamde ” culturele ANBI ” (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor een gift u extra belastingaftrek oplevert in uw belastingaangifte. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag dan namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Het resultaat is dat iemand die bijvoorbeeld € 100 schenkt aan een culturele instelling, een bedrag van € 125 in aftrek kan brengen. Er geldt hierbij wel een maximale verhoging van € 1.250 . De fiscale voordelen blijven beperkt tot giften van maximaal € 5.000 .

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Doet uw onderneming een gift aan onze stichting, dan mag u voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van de gift dus verhogen met 50%. De verhoging van deze giften aan culturele ANBI’s mag echter in totaal niet meer bedragen dan € 2.500. Voor gewone giften geldt geen drempel, maar er is wel een maximum aftrekbedrag. Uw onderneming mag niet meer aftrekken dan 50% van de fiscale jaarwinst òf € 100.000.

Voor het vastleggen van een periodieke gift was in het verleden een notariële akte nodig. Dit hoeft niet meer: u vult samen met ons een formulier in dat u hier samen met een toelichting kunt downloaden. U vult uw eigen gegevens in (invulbaar PDF-bestand) en stuurt beide exemplaren naar:

Monumentenstichting Harlingen

t.a.v. de heer Tj. Zandhuis, secretaris

Postbus 20

8860 AA Harlingen

Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en uw eventuele partner bij te sluiten. U krijgt vervolgens uw exemplaar met daarop onze gegevens van ons retour. U en wij bewaren dat beide in onze administraties. U maakt jaarlijks – maar tenminste vijf aaneengesloten jaren – het vermelde bedrag over.

Meer informatie over belastingvrij schenken en enkele rekenvoorbeelden zijn te vinden op de website van de Belastingdienst of neem contact op met uw belastingadviseur. Deze kent uw persoonlijke en financiële situatie. Voor meer informatie over de schenkingsmogelijkheden of onze stichting kunt u contact opnemen met onze secretaris via info@msh.frl

 

Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds voor de restauratie van de Singelbrug

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft positief gereageerd op een subsidieaanvraag van de Monumentenstichting Harlingen voor de restauratie van de Singelbrug in Harlingen. De adviseurs van het Cultuurfonds hebben zich positief uitgesproken over de uitvoering en de restauratieaanpak. In de subsidiebeschikking laat het fonds weten dat er vertrouwen is in de opzet en de uitvoering van de werkzaamheden en dat er is besloten om een bijdrage van € 18.000,- beschikbaar te stellen. De toewijzing van dit bedrag is mede mogelijk gemaakt dankzij het Piso-Kuperus Waterwerken Fonds. Dit fonds steunt projecten ten behoeve van de restauratie van monumentale waterwerken in Nederland.

Wij zijn beide fondsen, die eerder ook al andere restauratieprojecten van onze stichting zoals de Grote Sluis en de Oosterbrug hebben gesteund, uiteraard zeer erkentelijk voor hun bijdrage. Het bestuur van de Monumentenstichting Harlingen ziet dit niet alleen als stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan maar ook als blijk van waardering voor de inzet van iedereen die bij dit restauratieproject betrokken is.

Film klinken balans van de Singelbrug

 

In rubriek Havenbedrijf in de Harlinger Courant onlangs aandacht voor projectleider Lilian Fopma, haar team en de restauratiewerkzaamheden aan de Singelbrug. Hier zijn Ronald Hoogerman en Geert Braaksma van De Boer en de Groot bezig met klinken van de balans van de Singelbrug. Een zware klus!  Film van deze werkzaamheden is te bekijken via https://youtu.be/wEhHh4o8OFQ

 

Uitstel uithijsen Singelbrug

De afgelopen dagen zijn voorbereidingen getroffen voor de demontage van de Singelbrug. Het uithijsen van de brug is in verband met de verwachte windkracht van de komende dagen uitgesteld naar dinsdag 10 oktober (onder voorbehoud). Volg deze site of de social media voor updates.
Foto: MSH/R.P. Hoekema
Foto: Tjalling Boonstra (Harlingen-Poort van Friesland)

Officiële heropening gerestaureerde Oosterbrug te Harlingen

Na een periode van uitgebreide restauratie zal de Oosterbrug in Harlingen op zaterdag 9 september feestelijk worden heropend. Om 11:00 uur zal weerman en buurman Piet Paulusma de eerste boot officieel doorgang verlenen door het draaien van de brug.

Bij de restauratie van de Oosterbrug is gebruik gemaakt van ambachtelijke restauratietechnieken (o.a. klinken) en is het oorspronkelijke ontwerp van gemeentearchitect P. van der Werf Jzn. uit 1900 zo dicht mogelijk benaderd. Ook is de brug tegelijkertijd aangepast aan de eisen waaraan een brug in 2017 moet voldoen.

De restauratie is mogelijk gemaakt door financiële steun van onder andere de gemeente Harlingen, provinsje Fryslân, het Piso-Kuperus Waterwerken Fonds van het Prins Bernard Cultuurfonds, de M.O.A.C. Gravin van Bylandt Stichting, de Van Heloma Stichting en de Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds.

De opening van de Oosterbrug valt samen met diverse activiteiten in het kader van de Open Monumentendag in de gemeente Harlingen. Van 11:00 uur tot 16:00 zijn het bestuur van de Monumentenstichting Harlingen en medewerkers van de hoofdaannemers De Boer en de Groot Civiele Werken en Oosterhof Holman in stands bij de drie bruggen aanwezig. Er zijn foto’s te bekijken en er is informatie te krijgen over de restauraties van de Oosterbrug en Franekereindsbrug maar ook van de Grote Sluis en de Kleine Sluis. Op verzoek gaan medewerkers van Oosterhof Holman met belangstellenden naar de Grote Sluis om daar uitleg te geven. Voor de kinderen zal er een kleurplaat verkrijgbaar zijn waarmee een leuk prijsje te winnen is. Om ook basisschoolkinderen bij de opening te betrekken, bieden De Boer en De Groot en Oosterhof Holman twee groepen acht een rondvaart aan om een en ander vanaf het water te bekijken.

Naast de drie bruggen en de sluizen zijn deze dag nog een vijftiental bijzondere objecten in de stad te bezichtigen, zoals onder andere het eveneens gerestaureerde Entrepotgebouw aan de Willemshaven, de Loge Deugd en IJver aan de Lanen en het Stadhuis aan de Noorderhaven.

Achter de schermen wordt inmiddels ook al lange tijd gewerkt aan restauratie van de laatste van de drie bruggen, de Singelbrug. Op maandag 18 september zal worden gestart met de werkzaamheden. Deze brug uit 1908 zal naar verwachting in mei 2018 weer teruggeplaatst als verbinding tussen het Franekereind noordzijde en de Noorderkade over de Noordoostersingel. Een markant punt in de beroemde Elfstedenroute en een van de meest gefotografeerde locaties in Harlingen staat er dan weer prachtig bij.