MSH Doelstellingen

Missie

De Monumentenstichting Harlingen zet zich in voor het herstel en de instandhouding van rijks en gemeentelijke monumenten in de gemeente Harlingen.

Doelen

Uitgaande van deze missie heeft de stichting de volgende doelen:

 • Het op professionele basis restaureren, onderhouden en beheren van de monumentale objecten door het inzetten van uitsluitend deskundigen en mensen die kennis hebben van monumenten in de breedste zin;
 • Het vergroten van belangstelling voor en kennis van de monumenten en het levend houden van de publieke belangstelling voor deze rijksmonumentale gebouwen door middel van onze website;
 • Het leveren van een bijdrage aan de instandhouding en versterking van de beleving en de waardering van het karakteristieke Friese cultuurlandschap;
 • Het krijgen en verschaffen van meer inzicht in de bouwhistorie van onze monumenten door het laten uitvoeren van bouwhistorische verkenningen en -onderzoeken;
 • Het bijdragen aan de toeristische aantrekkelijkheid van de provincie Fryslân in het algemeen en de gemeente Harlingen in het bijzonder.

In artikel 2 van de statuten is opgenomen.

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. Het bevorderen van de instandhouding van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 en of de Erfgoedverordening gemeente Harlingen, voor zover deze zijn gelegen binnen de grenzen van de gemeente Harlingen
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
  3. Het beheren van de monumenten
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. Het in juridische eigendom verwerven van monumenten als hiervoor omschreven
  2. Het (doen) restaureren en onderhouden van de verworven monumenten
  3. Nauwe contacten te onderhouden met de verantwoordelijke gemeentebestuurders van de gemeente Harlingen en de provincie Fryslân
  4. Het vergroten van het draagvlak onder de bevolking voor de monumenten
  5. De verwerving van geldmiddelen
  6. Alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn

 Onze stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.