MSH Bestuur

Bestuurssamenstelling

Gerard Jorna,                             voorzitter

Jellie Keulen,                             secretaris & juridische zaken

Tjeerd Zandhuis,                      penningmeester

Robert Paul Hoekema,           vicevoorzitter; communicatie & verzekering zaken

Piet Frölich                                  technische zaken

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
  2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uitzijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon wordt en vervuId
  3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste driemaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
  4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegd heden.
  5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van-hun functie gemaakte kosten.
  6. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten