Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds voor de restauratie van de Singelbrug

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft positief gereageerd op een subsidieaanvraag van de Monumentenstichting Harlingen voor de restauratie van de Singelbrug in Harlingen. De adviseurs van het Cultuurfonds hebben zich positief uitgesproken over de uitvoering en de restauratieaanpak. In de subsidiebeschikking laat het fonds weten dat er vertrouwen is in de opzet en de uitvoering van de werkzaamheden en dat er is besloten om een bijdrage van € 18.000,- beschikbaar te stellen. De toewijzing van dit bedrag is mede mogelijk gemaakt dankzij het Piso-Kuperus Waterwerken Fonds. Dit fonds steunt projecten ten behoeve van de restauratie van monumentale waterwerken in Nederland.

Wij zijn beide fondsen, die eerder ook al andere restauratieprojecten van onze stichting zoals de Grote Sluis en de Oosterbrug hebben gesteund, uiteraard zeer erkentelijk voor hun bijdrage. Het bestuur van de Monumentenstichting Harlingen ziet dit niet alleen als stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan maar ook als blijk van waardering voor de inzet van iedereen die bij dit restauratieproject betrokken is.