Categorie archieven: Actueel

Singelbrug terug in het straatbeeld

Op dinsdag 29 mei zal worden gestart met het terugplaatsen van de Singelbrug in Harlingen. Deze rijksmonumentale ophaalbrug uit 1908 vormt de verbinding tussen het Franekereind en de Noorderkade over de Noordoostersingel.

De demontage van de Singelbrug op maandag 9 oktober 2017 was het startsein van een uitgebreide restauratie van de brug en de aanbruggen. Een belangrijk uitgangspunt bij de restauratie van de brug was het behoud van zoveel mogelijk origineel materiaal. Daarnaast is het betonwerk van de aanbruggen behandeld om invloeden van inwerking van het water tegen te gaan en is de bestrating opnieuw aangebracht. Daar waar dat nodig was, zijn er aanpassingen gedaan om de brug weer te laten voldoen aan de hedendaagse eisen.

De hijswerkzaamheden zullen verdeeld worden over twee dagen. Op de dinsdag zullen de val (brugdek) en de hamei (staanders) van de brug worden ingehesen. Woensdag zal dan de balans worden gemonteerd. Gedurende deze twee dagen kunnen voetgangers en fietsen de werkzaamheden passeren via de aanwezige noodbrug. Wel kunnen er enkele kortdurende stremmingen zijn tijdens de hijswerkzaamheden. Bewoners van de Noordoostersingel kunnen hun woning met de auto bereiken via de noordzijde. De verkeerspaal die normaal gesproken het autoverkeer weert, zal tijdelijk worden verwijderd.

Na de hijswerkzaamheden zijn er nog enige weken nodig voor het afmonteren, afstellen en testen van de brug. Naar verwachting zal in week 25 de brug weer worden opengesteld voor het verkeer.

Met het terugplaatsen van de Singelbrug komt er een einde aan een groot project dat de restauratie van maar liefst drie bruggen omvatte. Eerder werden in opdracht van de Monumentenstichting Harlingen al de Franekereindsbrug (2016) en de Oosterbrug (2017) gerestaureerd. De restauraties zijn mogelijk gemaakt door financiële steun van onder andere de gemeente Harlingen, provinsje Fryslân, het Piso-Kuperus Waterwerken Fonds van het Prins Bernard Cultuurfonds, de Meindersma-Sybenga Stichting, de P.W. Janssen’s Friesche Stichting, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, de Van Heloma Stichting en de Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds.

Het bestuur van de Monumentenstichting Harlingen is gepast trots op het feit dat er tijdens de restauraties samengewerkt kon worden met lokale en regionale (onder)aannemers.

Foto: Tjeerd Zandhuis / MSH

Periodieke gift aan de Monumentenstichting Harlingen: ontdek het extra belastingvoordeel

De restauratie en het onderhoud van onze bruggen en sluizen kost veel geld. Hiervoor is de Monumentenstichting volledig afhankelijk van subsidies en giften. Wilt u ook het werk van de Monumentenstichting Harlingen steunen door ons fiscaalvriendelijk te schenken? Leg dan uw periodieke gift voor de loop van minimaal vijf jaar vast in de vorm van een periodieke gift. Het voordeel van een periodieke gift is dat deze altijd 100% fiscaal aftrekbaar is, ongeacht de omvang van de jaarlijkse schenking en staat helemaal los van de drempel die hierin door de Belastingdienst wordt gehanteerd bij reguliere giften.

De Monumentenstichting Harlingen is door de Belastingdienst aangemerkt als een zogenaamde ” culturele ANBI ” (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor een gift u extra belastingaftrek oplevert in uw belastingaangifte. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag dan namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Het resultaat is dat iemand die bijvoorbeeld € 100 schenkt aan een culturele instelling, een bedrag van € 125 in aftrek kan brengen. Er geldt hierbij wel een maximale verhoging van € 1.250 . De fiscale voordelen blijven beperkt tot giften van maximaal € 5.000 .

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Doet uw onderneming een gift aan onze stichting, dan mag u voor het berekenen van de aftrekpost het bedrag van de gift dus verhogen met 50%. De verhoging van deze giften aan culturele ANBI’s mag echter in totaal niet meer bedragen dan € 2.500. Voor gewone giften geldt geen drempel, maar er is wel een maximum aftrekbedrag. Uw onderneming mag niet meer aftrekken dan 50% van de fiscale jaarwinst òf € 100.000.

Voor het vastleggen van een periodieke gift was in het verleden een notariële akte nodig. Dit hoeft niet meer: u vult samen met ons een formulier in dat u hier samen met een toelichting kunt downloaden. U vult uw eigen gegevens in (invulbaar PDF-bestand) en stuurt beide exemplaren naar:

Monumentenstichting Harlingen

t.a.v. de heer Tj. Zandhuis, secretaris

Postbus 20

8860 AA Harlingen

Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en uw eventuele partner bij te sluiten. U krijgt vervolgens uw exemplaar met daarop onze gegevens van ons retour. U en wij bewaren dat beide in onze administraties. U maakt jaarlijks – maar tenminste vijf aaneengesloten jaren – het vermelde bedrag over.

Meer informatie over belastingvrij schenken en enkele rekenvoorbeelden zijn te vinden op de website van de Belastingdienst of neem contact op met uw belastingadviseur. Deze kent uw persoonlijke en financiële situatie. Voor meer informatie over de schenkingsmogelijkheden of onze stichting kunt u contact opnemen met onze secretaris via info@msh.frl

 

Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds voor de restauratie van de Singelbrug

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft positief gereageerd op een subsidieaanvraag van de Monumentenstichting Harlingen voor de restauratie van de Singelbrug in Harlingen. De adviseurs van het Cultuurfonds hebben zich positief uitgesproken over de uitvoering en de restauratieaanpak. In de subsidiebeschikking laat het fonds weten dat er vertrouwen is in de opzet en de uitvoering van de werkzaamheden en dat er is besloten om een bijdrage van € 18.000,- beschikbaar te stellen. De toewijzing van dit bedrag is mede mogelijk gemaakt dankzij het Piso-Kuperus Waterwerken Fonds. Dit fonds steunt projecten ten behoeve van de restauratie van monumentale waterwerken in Nederland.

Wij zijn beide fondsen, die eerder ook al andere restauratieprojecten van onze stichting zoals de Grote Sluis en de Oosterbrug hebben gesteund, uiteraard zeer erkentelijk voor hun bijdrage. Het bestuur van de Monumentenstichting Harlingen ziet dit niet alleen als stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan maar ook als blijk van waardering voor de inzet van iedereen die bij dit restauratieproject betrokken is.

Film klinken balans van de Singelbrug

 

In rubriek Havenbedrijf in de Harlinger Courant onlangs aandacht voor projectleider Lilian Fopma, haar team en de restauratiewerkzaamheden aan de Singelbrug. Hier zijn Ronald Hoogerman en Geert Braaksma van De Boer en de Groot bezig met klinken van de balans van de Singelbrug. Een zware klus!  Film van deze werkzaamheden is te bekijken via https://youtu.be/wEhHh4o8OFQ

 

Uitstel uithijsen Singelbrug

De afgelopen dagen zijn voorbereidingen getroffen voor de demontage van de Singelbrug. Het uithijsen van de brug is in verband met de verwachte windkracht van de komende dagen uitgesteld naar dinsdag 10 oktober (onder voorbehoud). Volg deze site of de social media voor updates.
Foto: MSH/R.P. Hoekema
Foto: Tjalling Boonstra (Harlingen-Poort van Friesland)